Institut svobody a přímé demokracie je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 a politickým institutem ve smyslu ustanovení zákona o financování politických stran.

Hlavním předmětem činnosti ústavu je vzdělávací, výchovná, publikační a kulturní
činnost v oblasti:

  • Rozvoje demokracie, právního státu, názorového pluralismu a ochrany základních lidských práv
  • Rozvoje občanské společnosti a společenské soudružnosti
  • Podpory aktivní účasti občanů a obyvatel České republiky na veřejném životě
  • Zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse a
  • Navazování mezinárodní spolupráce s obdobně zaměřenými institucemi.

Účelem ústavu je dále podpora národně a vlastenecky orientovaných proudů
společnosti, podpora osobních a ekonomických svobod jednotlivce; rozvoj konceptu
přímé demokracie.

Ústav dosahuje svých cílů především prostřednictvím publikační, editorské, kulturní a
vzdělávací činnosti, dále pak prostřednictvím pořádání popularizačních seminářů.